Burse – 2020

Sprijinul financiar burse sociale se acordă lunar, pentru următoarele tipuri :

 1. orfanii de părinţi, burse medicale – A,
 2. burse sociale – C,

 Sprijinul financiar se acordă respectând următoarele criterii:

A ) -să nu depăşească 5 absenţe nemotivate în semestrul anterior,

-să nu fie repetent (excepţie repetent pe motive de boală)

C ) -să nu depăşească 5 absenţe nemotivate în semestrul anterior,

-să nu fie repetent (excepţie repetent pe motive de boală),

-să nu fie corigent în semestrul anterior,

-să aibă media la purtare 10 în semestrul anterior.

Acte necesare pentru depunerea dosarului :

 • Cerere tipizată,
 • Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului şi a membrilor familiei,
 • Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical,
 • Acte doveditoare în original, privind veniturile membrilor familiei,
 • Anchetă socială.
 • Adeverinţă privind terenul agricol deţinut.

“Burse de merit si de studiu”-2020

Bursele de merit se acorda in ordinea mediilor pe baza de cerere.

Acte necesare pentru depunerea dosarului :

 • Cerere tipizată,
 • Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului şi a membrilor familiei,
 • Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical,
 • Acte doveditoare în original, privind veniturile membrilor familiei pe lunile iunie. iulie, august – VENIT BRUT – se iau in considerare toate veniturile cu character permanent cu exceptia alocatiei de stat, alocatiei suplimentatre, burselor de studiu si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
 • Adeverinta scolara din care sa rezulte media generala si numarul de absente nemotivate pentru anul scolar 2016-2017.

CRITERII GENERALE

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

2020/2021

 CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. ̶    Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

 Art. 2. ̶   Acordarea burselor menționate la art.1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.

 Art. 3. ̶   (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.105 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011.

                (2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

 Art. 4. ̶   Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

Art. 5. ̶   Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.

CAPITOLUL II

Criterii generale de acordare a burselor

Art. 6.   (1) BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

         a) au  obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;

     b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;

        c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

 Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin.(1) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează  anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1).

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă  nota la purtare  este mai mică decât 10 şi se depăşeşte numărul de 10 absenţe nemotivate pe fiecare semestru în parte .

Art. 8.   (1) BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

        a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală 10 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional;

          b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS şi  media generală să nu fie mai mică de 8,50;.

        c)  au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS şi  media generală să nu fie mai mică de 8,50.

                        ELEVII CARE AU PARTICIPAT ÎN ECHIPĂ , PE LĂNGĂ DIPLOMĂ TREBUIE SA ATASEZE TABELUL PE BAZA CARUIA S-A FACUT DEPLASAREA LA OLIMPIADA SAU CONCURS SI PROFESORUL COORDONATOR SA CERTIFICE IN SCRIS PARTICIPAREA.

 Bursele de merit se acorda în ordinea descrescatoare a mediei generale.

În cazul în care exista egalitate între elevi cu aceeasi medie generala, departajarea se face pe baza urmatoarelor criterii:

1. media aritmetica a mediilor obiectelor specifice profilului, dupa cum urmeaza:

– profil matematica – informatica : matematica, informatica

-profil matematică-informatică intensive lb.engleză: lb.română, lb.engleză

(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

(4) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează  anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1) lit. b) sau lit. c).

(5) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă  nota la purtare  este mai mică decât 10 şi se depăşeşte numărul de 10 absenţe nemotivate pe fiecare semestru în parte .

   Art. 9.   (1) BURSA DE STUDIU se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 2017)  cel mult egal cu salariul minim pe economie(900 lei) și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste SAU EGALĂ CU 9,50 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

   (2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

   Art. 10. ̶  Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului  gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului  gimnazial, liceal sau profesional.

Bursele de studiu se acorda în ordinea descrescatoare a mediei generale, în situatia încadrarii în conditiile de venit.

În cazul în care exista egalitate între elevi care au aceleasi venituri si aceeasi medie generala, departajarea se face pe baza urmatoarelor criterii:

1. media aritmetica a mediilor obiectelor specifice profilului, dupa cum urmeaza:

– profil matematica – informatica : matematica, informatica

-profil matematică-informatică intensive lb.engleză: lb.română, lb.engleză

Acte necesare:

Bursele de studiu se acorda la cerere, iar dosarul trebuie sa contina:

– cerere (SE SPECIFICA MEDIA GENERALA PRECUM ŞI MEDIILE LA OBIECTELE DE STUDIU NECESARE PENTRU DEPARTEJARE)

– copia actului de identitate al elevului

– copii xerox certificate de nastere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;

– acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, inclusive alocatia suplimentara pentru copii;

   Art. 11.  BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

   Art. 12.  (1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite  în veniturile nete lunare ale familiei şi situaţia şcolară.

   (2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

   Art. 13. ̶  Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi  înscriși la  cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

   a) orfani sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau  infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și  avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

      c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

   1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

   2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

   Art. 14. ̶ Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

   Art. 15. ̶ (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

   (2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

Conditii pentru acordarea burselor:

– promovabilitate 100%

– nota 10 la purtare

– absenţe nemotivate maxim 10/semestru

CAPITOLUL III

  Dispoziții finale

   Art. 17. ̶  Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

   Art. 18. ̶  (1) Un elev nu poate primi două burse  simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

   Art. 19. ̶  Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare.

   b) absolvenţilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși  în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;

    c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Elevii beneficiari ai Programului national “Bani de Liceu” nu pot beneficia în acelasi timp si de bursa sociala (bursa de studiu sau bursa de ajutor social).

 Comisia de atribuire şi verificare a dosarelor de bursă:

 1.  RUFF SOFIA – DIRECTOR
 2.  MOCAN CLAUDIU – MEDIC SCOLAR
 3.  MATIAS ANAMARIA – PROFESOR
 4.  MARCHIS GABRIELA – ADMINISTRATOR FINANCIAR
 5.  HODOROG DINA – SECRETAR

 TERMEN DE PREDARE A DOSARELOR LA COMISIE : 1.10.2020

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *