Anunț

Liceul Tehnologic, cu sediul în Tășnad, str. Nicolae Bălcescu, nr 44/A, județul Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Bibliotecar I

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Auxiliar didactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

·       Studii: Superioare – absolenți cu  diplomă de licență  unei instituţii de învăţământ superior cu profil biblioteconomie sau au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;

·       Vechimea în muncă: 9 ani

·       Vechime în domeniul studiilor: 9 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt.ActivităţiData și ora
1.Publicarea anunțului26.04.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic, cu sediul în Tășnad, str. Nicolae Bălcescu, nr 44/A, județul Satu Mare.11.05.2023, ora 15.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.05.2023, ora 15.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor16.05.2023, ora 12.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor16.05.2023, ora 15.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor17.05.2023, ora 12.00
7.Susţinerea probei scrise18.05.2023, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei scrise18.05.2023, ora 15.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise22.05.2023, ora 12.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor22.05.2023, ora 15.00
11.Susţinerea interviului23.05.2023, ora 10.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului23.05.2023, ora 15.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului24.05.2023, ora 12.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor24.05.2023, ora 15.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului25.05.2023, ora 12.00

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Bibliotecar I:

 1. Legea bibliotecilor — Legea nr.334 din 31 mai 2002,republicată şi actualizată;
 2. Legea Educaţiei Naţionale-Legeanr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Fişa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de bibliotecar OMECTS nr.6143/2011;
 4. Manualul bibliotecarului şcolar, Atelier didactic, Bucureşti, 2003 – Rudeanu I .aura;
 5. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi               informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011;
 6. Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M),BCU,ABIR Bucureşti 1993;
 7. Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr.3597/18.06.2014 — Bucureşti 2014;
 8. Bibliotecarul şcolar – ghid practic Eurodidact Cluj-Napoca 2002 -Ciubancan Lucian
 9. Norme de protecţie a muncii;
 10. Codul muncii – drepturile, indatoririle;

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Bibliotecar I:

 • Rolul bibliotecii şcolare- funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar;
 • Dezvoltarea colecţiilor- mijloace de completare a colecţiilor, criteriu de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară;
 • Evidenţa colecţiilor- proceduri de evidenţă publicaţiilor, primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii, documente de evidenţă(RMF,RI,iîşe de evidenţă preliminară pentru seriale), reguli dc completare a documentelor de evidenţă(RMF si Rl);

® Catalogarea publicaţiilor- scopul catalogării publicaţiilor, tipuri de cataloage, organizarea cataloagelor;

 • Realizarea fişei bibliografice a cărţii- zonele ISBD(M), publicaţia(ISBD);

© Clasificarea.Cotarea publicaţiilor- scopul clasificării documentelor, clasificarea zecimală, universalăţclase,subclase,indici auxiliar), tabele de autori, semnul de autor;

 • Organizarea colecţiilor- organizarea bibliotecii, aranjarea cărţilor la raft;
 • Gestiunea bibliotecilor- predarea-primirea unei biblioteci şcolare, inventarul bibliotecilor, proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare;
 • Eliminarea din gestiune a publicaţiilor- casarea publicaţiilor, proceduri de casare în biblioteca școlară

9 Relaţii cu utilizatorii- regulamentul intern al bibliotecii şcolare, serviciul de împrumut şi sala de lectură, statistica de bibliotecă, marketingul de bibliotecă.

            Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0732402217 , la adresa de e-mail: liceutasnad@yahoo.com și pe website: www.liceutasnad.eu.

http://www.liceutasnad.eu/wp-content/uploads/2023/04/cerere-inscriere-anexa-2-3.doc